Като бенефициент по договор за финансиране и в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0247 „Технологична модернизация в предприятието“, АЛУГЕН ЕООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4-осен обработващ център – 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти: 31.07.2023 г.

 

products banner